Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

BLOKWEERSTAND STABILITEIT BIJ HITTE - ISO 25978:1990

Monsters worden in paren gerangschikt, achterkant tegen achterkant, voorkant tegen voorkant en achterkant tegen voorkant tussen twee glazen platen en dan in een oven 3 uur lang blootgesteld aan 70° ± 2ºC en een gewicht van 5,0 kg.

Na één uur afkoelen worden de monsters gescheiden en onderzocht op de hechting of loslaten van de coatings. Het monster wordt geclassificeerd op basis van het slechtste resultaat.

Geen blokkering – gecoate oppervlakken scheiden zonder teken van hechting

Lichte blokkering – enige hechting van gecoate oppervlakken vindt plaats bij scheiding zonder schade aan de coating.

Blokkering – de gecoate oppervlakken zijn moeilijk te scheiden; de coating of deel van de coating wordt verwijderd bij scheiding.

WEERSTAND TEGEN INDRINGING VAN WATER BS EN 20811: 1992 (1996) (ISO 811: 1981)

Textiel - Bepaling van weerstand tegen indringing van water - Hydrostatische druktest.

De hydrostatische kop ondersteund door het materiaal is een maat voor het indringen van water in het materiaal. Een monster van 100 cm2 (113 mm diameter) wordt blootgesteld aan een waterdruk die wordt toegepast vanaf de onderzijde op het oppervlak van het monster met een toename van 60 ± 0,5 cm per minuut bij een temperatuur van 20° ± 2°C. De druk waarbij het water binnendringt bij het derde punt (of 3e druppelvorming) wordt genoteerd. Er worden vijf monsters getest en het gemiddelde wordt berekend.

EN1149-5:2008

Bepaling van oppervlakteweerstandsvermogen EN1149-1:2006

Het monster wordt bewerkt en getest bij 23° ± 1ºC en bij 25 ± 5% relatieve luchtvochtigheid.

De oppervlakteweerstand van het monster wordt bepaald volgens de methode die wordt gespecificeerd in EN 1149-1:2006.

Een oppervlak moet een oppervlakteweerstand vertonen van ≤ 2.5 x 109 ohm.

Bepaling van inductievervaltijd EN1149-3:2004

Het monster wordt bewerkt en getest bij 23° ± 1ºC en bij 25 ± 5% relatieve luchtvochtigheid.

De lading vervaltijd en het afschermend effect worden gemeten volgens BS EN 1149-3: 2004 Methode 2 inductielading en er moet een getal van minder dan 4 seconden worden geregistreerd voor de halfwaardetijd en/of een beschermende factor van >0,2.

RESISTANCE TO BLOCKING STABILITY TO HEAT -ISO 25978:1990.

Test specimens are arranged in pairs, back to back, face to face and back to face between two glass plates, then exposed in an oven at 70+/- 2 ºC for 3 hours under a 5.0 kg mass.

After cooling for an hour the specimens are separated and examined for adherence or peeling of the coatings. The sample is classified according to the worst rating obtained.

No Blocking – coated surfaces separate without any evidence of adhering.

Slight Blocking – some adherence of coated surfaces takes place on separation but without any damage to the coating.

Blocking – the coated surfaces are difficult to separate ; the coating or part of the coating is removed on separation.

RESISTANCE TO WATER PENETRATION BS EN 20811: 1992 (1996) (ISO 811: 1981)

Textiles – Determination of resistance to water penetration – Hydrostatic pressure test.

The hydrostatic head supported by the fabric is a measure of the opposition to the passage of water through the fabric. A specimen of 100cm2 (113mm diameter), is subjected to a water pressure, which is applied from below to the face of the specimen, at a rate of increase of 60 ± 0.5cm per minute and a temperature of 20 +/- 2 C. The pressure at which the water penetrates at the third point ( or 3rd drop formation) is noted. Five specimens are tested and the mean determined.

EN1149-5:2008

Determination of Surface Resistivity EN1149-1:2006

The sample is conditioned and tested at 23 ± 1ºC and 25 ± 5% relative humidity.

The surface resistivity of the sample is determined according to the method specified in EN 1149-1:2006.

One surface must show a Surface Resistance of ≤ 2.5 x 109 ohms.

Determination of Induction Decay Time EN1149-3:2004

The sample is conditioned and tested at 23 ± 1ºC and 25 ± 5% relative humidity.

The charge decay time and shielding effect are measured according to BS EN 1149-3: 2004 Method 2 induction charging and a figure of less than 4 seconds must be recorded for the half decay time and or the shield factor of > 0.2.

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information