Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content
Type Standard & Test Method Test Description
Type 3
Straal
Test

EN 14605+A1 :2009
EN ISO 17491-3 :2008

Type3

type_3_jet_spray_test

Deze test bestaat erin om een volledig pak bloot te stellen aan een serie korte stralen van een vloeistof op waterbasis (met een lage oppervlaktespanning van 30-35 m N/m) die gericht wordt op enkele kritieke plekken op het pak. De druk van de straal bij het verlaten van de spuitmond is 3 bar en de spuitmond bevindt zich op een afstand van 1 m van het kledingstuk. De vloeistof is gekleurd zodat er bij lekkage naar de binnenzijde een duidelijke vlek zichtbaar wordt op de onder het pak gedragen kleding. Een pak heeft de test doorstaan als het totale gevlekte oppervlak op de onderkleding kleiner is dan drie keer de controlevlek. (De controlevlek is het gevlekte oppervlak bij applicatie van 0,02 ml testvloeistof.)

Type 4
Verzadigende
Sproei
Test

EN 14605+A1 :2009
EN ISO 17491-4 :2008,
Methode B

Type4

type_4_saturation_spray_test

Deze test bestaat erin om een volledig pak bloot te stellen aan een intense straal van een vloeistof op waterbasis (met een lage oppervlaktespanning van 30-35 m N/m). Een totale hoeveelheid van 4,5 liter wordt een minuut lang gespoten als een fijne mist. Er wordt door de mist geen druk uitgeoefend op het pak. Terwijl het pak wordt besproeid, voert de drager van het pak kalme bewegingen uit terwijl hij ronddraait. De vloeistof is gekleurd zodat er bij lekkage naar de binnenzijde een duidelijke vlek zichtbaar wordt op de onder het pak gedragen kleding. Een pak heeft de test doorstaan als het totale gevlekte oppervlak op de onderkleding kleiner is dan drie keer de controlevlek. (De controlevlek is het gevlekte oppervlak bij applicatie van 0,02 ml testvloeistof.)

Type 5
Deeltjes
Inwaartse
Lekkage

EN ISO13982-1:2004+A1:2010
EN ISO 13982-2
Methode B

Type5

De test bestaat in het blootstellen van het hele pak (10 testpakken) aan een droge aerosol van natriumchloride. De grootte van de deeltjes is 0,6 μm. Terwijl het pak wordt blootgesteld, voert de drager van het pak de volgende volgorde van 3 bewegingen uit: 9 minuten staan, 9 minuten lopen, 9 minuten hurken. De totale inwaartse lekkage wordt uitgedrukt als een percentage van de concentratie van de natriumchloride aan de buitenzijde van het pak gemeten voor elk testresultaat op 3 punten – knie, taille en borst. Daarom worden er voor elk pak 9 metingen verricht. Om te voldoen aan de test moet de inwaartse lekkage minder zijn dan 30% voor 82 van de 90 metingen. (Ljmn, 82/90 ≤ 30%). En de gemiddelde inwaartse lekkage (alle bewegingen en metingen posities voor elk pak – 9 aflezingen) moet minder zijn dan 15% voor 8 van de 10 pakken. (Ls, 8/10 ≤ 15%).

Type 6
Laag niveau sproeitest

EN 13034 :2005+A1 :2009
EN ISO 17491-4 :2008 Methode A

Type6

type_6_limited_spray_test

Deze test is essentieel dezelfde als de Type 4 sproeitest maar de vloeistof van de Type 6 test heeft een iets hogere oppervlaktespanning van 57 m N/m en de hoeveelheid die gesproeid wordt is verminderd tot 1,9 liter. Een pak heeft de test doorstaan als het totale gevlekte oppervlak op de onderkleding kleiner is dan drie keer de controlevlek. (De controlevlek is het gevlekte oppervlak bij applicatie van 0,02 ml testvloeistof.)

Type Standard & Test Method Test Description
Type 3
Jet Spray
Test

EN 14605+A1 :2009
EN ISO 17491-3 :2008

Type3

type_3_jet_spray_test

This test involves exposing a whole suit to a series of short jets of a water based liquid (with a low surface tension of 30-35 m N/m) aimed at various critical parts of the suit. The pressure of the jet when leaving the firing nozzle is 3 bar and the firing nozzle is situated at a distance of 1m away from the garment.

The liquid is coloured, so that any inward leakage will visibly stain the undergarment. A suit has passed the test when the total stained area on the undergarment is smaller than three times the calibration stain. (The calibration stain is the stain area produced by 0.02 ml of the test liquid.)

Type 4
Saturation
Spray
Test

EN 14605+A1 :2009
EN ISO 17491-4 :2008,
Method B

Type4

type_4_saturation_spray_test

This test involves exposing a whole suit to an intense spray of a water based liquid (with a low surface tension of 30-35 m N/m). A total quantity of 4.5 litres is sprayed as a fine mist for one minute. There is no pressure exerted by the fine spray on the suit. While being sprayed, the wearer of the suit will perform gentle movements while rotating. The liquid is coloured, so that any inward leakage will visibly stain the undergarment. A suit has passed the test when the total stained area on the undergarment is smaller than three times the calibration stain. (The calibration stain is the stain area produced by 0.02 ml of the test liquid.)

Type 5
Particle
Inward
Leakage

EN ISO13982-1:2004+A1:2010
EN ISO 13982-2
Method B

Type5

This test involves exposing a whole suit (10 test suits) to a dry aerosol of sodium chloride. The particle size is 0.6 μm. While being exposed to the dry aerosol, the wearer of the suit performs the following sequence of 3 movements: 9 minutes standing, 9 minutes walking, 9 minutes squatting. The total inward leakage is expressed as a percentage of the concentration of sodium chloride outside the suit measured for each test suit at 3 points – knee, waist and chest. Therefor, for each suit 9 measurements are taken.

In order to pass the test the inward leakage must be less than 30%, for 82 of 90 of the measurements. (Ljmn, 82/90 ≤ 30%).

And the average inward leakage (all movements and measurement positions for each suit – 9 readings) must be less than 15% for 8 of the 10 suits. (Ls, 8/10 ≤ 15%).

Type 6
Low Level Spray Test

EN 13034 :2005+A1 :2009
EN ISO 17491-4 :2008 Method A

Type6

type_6_limited_spray_test

This test is essentially the same as the Type 4 spray test however the liquid in the Type 6 test has a slightly higher surface tension of 57 m N/m and the quantity sprayed is reduced to 1.9 litres.

A suit passes the test when the total stained area on the undergarment is smaller than three times the calibration stain. (The calibration stain is the stain area produced by 0.02 ml of the test liquid.)

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information