Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content
Penetration

INDRINGING

Een fysiek proces waarbij een vloeistof door de poriën of gaatjes van een materiaal heen dringt.

 

Repellency

AFSTOTENDHEID

Beschrijft de eigenschap van een materiaal om geen vloeistof te absorberen.

 

 

EN 6530: GOOTTEST

Gutter Test

 • Het beschermende materiaal wordt in een schuine goot geplaatst (45°), die bedekt is met een absorberend materiaal.
 • Er wordt 10 seconden lang een hoeveelheid van 10 ml vloeistof bovenop het testmateriaal gegoten.
 • Alle vloeistof die binnen 1 minuut in het materiaal dringt wordt uitgedrukt als een % van de oorspronkelijke hoeveelheid gegoten vloeistof (indringing).
 • Alle vloeistof die na 1 minuut in de beker wordt verzameld wordt uitgedrukt als een % van de oorspronkelijke hoeveelheid (afstotendheid).
 • De Europese standaard van EN6530 meet de indringing van een vloeistof en de afstotendheid van een vloeistof door een materiaal.
 • De indringingsindex verwijst naar een percentage van de oorspronkelijke hoeveelheid die binnen 1 minuut binnendringt in het materiaal.
 • De afstotingsindex verwijst naar de hoeveelheid vloeistof die verzameld wordt na 1 minuut (in een detectorbeker) als een percentage van de oorspronkelijke hoeveelheid.
 • De indringingsresultaten voor elke chemische stof worden geclassificeerd in 3 prestatieklasssen.
Prestatieklasse Afstotingsindex Indringingsindex
Niet geclassificeerd < 80% > 10%
Klasse 1 > 80% < 10%
Klasse 2 > 90% < 5%
Klasse 3 > 95% < 1%
 • De absorptieindex verwijst naar het % testvloeistof dat wordt vastgehouden in het testmateriaal, maat dat niet door het materiaal is binnengedrongen.

 

TESTCHEMICALIËN

 • 30% zwavelzuur
 • 10% Natriumhydroxide
 • Xyleen
 • Butaan-1-ol

 

Let op:
De indringingsindex volgens EN 6530 kan alleen gebruikt worden als een indicatie van onmiddellijke indringing voor kleine hoeveelheden vloeibare chemicaliën.  

Als het materiaal wordt blootgesteld aan grotere hoeveelheden voor langer dan 1 minuut, kunnen er beduidende hoeveelheden indringen.

Penetration

PENETRATION

A physical process whereby a liquid penetrates a fabric by passing through pores or holes in the fabric.

 

Repellency

REPELLENCY

Describes the property of a fabric to not absorb a liquid.

 

 

EN 6530: GUTTER TEST

Gutter Test

 • The protective fabric is placed in an inclined gutter (45°), which is lined with an absorptive material.
 • 10 ml of liquid is poured in 10 seconds onto the top of the test fabric.
 • Any liquid which penetrates the fabric within 1 minute is expressed as a % of the original quantity poured.( penetration)
 • Any liquid collected by the breaker after 1 minute is expressed as a % of the original quantity (repellency).
 • The European standard EN 6530 measures liquid penetration through a fabric and liquid repellency by a fabric.
 • The penetration index refers to the percentage of the original quantity which penetrates the fabric within 1 minute.
 • The repellency index refers to the amount of liquid collected after 1 minute (in a detector breaker) as a percentage of the original quantity.
 • Penetration results for each chemical are classified into 3 performance classes.
Performance Class Repellency Index Penetration Index
Unclassified < 80% > 10%
Class 1 > 80% < 10%
Class 2 > 90% < 5%
Class 3 > 95% < 1%
 • Absorption Index refers to the % of test liquid held in the test fabric, but has not penetrated through.

 

TEST CHEMICALS

 • 30% Sulphuric Acid
 • 10% Sodium Hydroxide
 • Xylene
 • Butan-1-ol

 

Note:
Penetration index as per EN 6530 can only be used as an indication of instant penetration for small quantities of liquid chemicals. 

If the fabric is exposed to larger quantities for longer than 1 minute, considerable amounts may pass through.

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information