Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

Deel 2 – Vereisten voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen besmetting door radioactieve deeltjes.

De gebruikte testmethode is de totale inwaartse lekkagemethode als gedefinieerd in EN ISO 13982-2 Methode B.

De test volgt in principe dezelfde protocollen als de Type 5 test.

De test bestaat in het blootstellen van het hele pak (6 of meer testpakken) aan een droge aerosol van natriumchloride. De grootte van de deeltjes is 0,6 μm. Terwijl het pak wordt blootgesteld, voert de drager van het pak de volgende volgorde van 3 bewegingen uit: staan, lopen en hurken. De totale inwaartse lekkage wordt uitgedrukt als een percentage van de concentratie van de natriumchloride aan de buitenzijde van het pak gemeten voor elk testresultaat op 3 punten – knie, taille en borst. Daarom worden voor elk pak 9 metingen verricht en de 54 resultaten worden gemiddeld en samengevoegd als volgt:-

Positie Knie Taille Borst Gemiddeld
Staan       TILE %
Lopen       TILE %
Hurken       TILE %
Gemiddeld       TILA %

De gemiddelde resultaten worden dan gebruikt om het volgende vast te stellen:

Total Inwaartse Lekkage % - TILA %- gemiddelde resultaten alle 6 dragers, alle activiteiten en alle posities.

Total Inwaartse Lekkage % -TILE % - gemiddelde inwaartse lekkageresultaten alle 6 dragers, alle posities voor een activiteit, staan, lopen of hurken.

 

De hoogste gemiddelde waarde voor Total Inward Leakage (Total Inwaartse Lekkage) voor een activiteit – hoogste TILE % en het TILA % worden daarna gebruikt om de Nominale Beschermingsfactor te bepalen als gedefinieerd in de onderstaande tabel.

Niet-geventileerde beschermende kleding wordt geclassificeerd volgens BS EN 1073-2:2002.

Klasse Gemiddelde waarde van de inwaartse lekkage van de drie meetposities in het pak tijdens staan, lopen of hurken - 6 pakken: 9 metingen geregistreerd per pak. Nominale Beschermingsfactor
  Een Activiteit TILE % Alle Activiteiten TILA %  
3 < 0.3 < 0.2 500
2 < 3.0 < 2.0 50
1 < 30.0 < 20.0 5

Part 2 – Requirements for non ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination.

The test method used is the total inward leakage method defined in EN ISO 13982-2 Method B.

The test follows essentially the same protocols as the Type 5 test.

This test involves exposing a whole suit (6 or more test suits) to a dry aerosol of sodium chloride. The particle size is 0.6 μm. While being exposed to the dry aerosol, the wearer of the suit performs the following sequence of movements: standing, walking, squatting. The total inward leakage is expressed as a percentage of the concentration of sodium chloride outside the suit measured for each test suit at 3 points – knee, waist and chest. Therefor for each suit 9 measurements are taken and the 54 results averaged and consolidated as follows -

Position Knee Waist Chest Average
Stand       TILE %
Walk       TILE %
Squat       TILE %
Average       TILA %

The average readings are then used to determine the following -

Total Inward Leakage % - TILA %- average results all 6 wearers, all activities and all positions.

Total Inward Leakage % -TILE % - average inward leakage results all 6 wearers, all positions for one activity of standing, walking or squatting.

 

The highest mean value of Total Inward Leakage for one activity – highest TILE % and the TILA % are then used to determine the Nominal Protection Factor as defined in the table below.

Non-ventilated protective clothing shall be classified according to BS EN 1073-2:2002.

Class Mean value of the inward leakage of the three sampling positions inside the suit while standing, walking or squatting  - 6 suits: 9 measurements recorded per suit. Nominal Protection Factor
  One Activity TILE % All Activities TILA %  
3 < 0.3 < 0.2 500
2 < 3.0 < 2.0 50
1 < 30.0 < 20.0 5

Bel ons op +44 (0)1482 644220 of email info@chemdefend.co

Menu

Get in touch

+44 (0)1482 644220
+44 (0)770 101 1148
JavaScript is required to reveal this message.

Useful Information